نرم افزار گیت که یک نرم افزار کنترل نسخه است، به شما کمک خواهد کرد که به راحتی کنترل...